НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 15.07.2015 г.
В А Ж Н О!!!


               Във връзка с въвеждането на  Европейска професионална карта на лекарите, молим всички лекари който още не са подали информацията до Районна лекарска колегия Ямбол, да изпратят по електронен път или на място в секретариата на Районна лекарска колегия Ямбол, снимка (паспортен формат) и актуални данни – трите имена на кирилица и латиница (както са изписани в личната карта), месторабота - длъжност, точен адрес (домашен и служебен), телефон (домашен, служебен, личен), имейл, диплома/и за специалност (ако има такава), най-късно до 28.09.2015г.
        
          Молим да бъдем извинени за тези от лекарите, който вече са подали информацията до Районна лекарска колегия Ямбол.

  Картите са заплатени от Районна лекарска колегия Ямбол.

          Електронната поща на РЛК е bls_yambol@abv.bg
          Секретариат на РЛК – гр.Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30
                                                 МБАЛ „Пантелеймон”АД
                                                 Административна сграда ет.1

14.07.2015г.                                  технически секретар на РК на БЛС -Ямбол
Гр.Ямбол