НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 04.11.2016 г.
           На свое заседание провело се на 03.11.2016г., УС на РК на БЛС-Ямбол, след като разгледа Декларацията на УС на ДСОПЛ – гр.София /Дружество на софийските общопрактикуващи лекари/  и Декларацията на Общото събрание на ДОПЛБО- гр.Благоевград,  поисквайки и становище  от Председателя на НСОПЛ-Ямбол, заявяваме, че сме категорично против въвеждането на пръстов автендификатор при извънболничната медицинска помощ, поради множеството неудобства свързани с въвеждането му, като:
• Висока цена на апаратурата;
• Вменяване на задължение за закупуването й за сметка на лекарите, а не за институцията която ги въвежда;
• Неустановена цена за поддръжка на софтуера;
• Отнемане от времето за  профилактичния и диспансерния преглед на пациента,  в рамките на задължителната му продължителност;
• Липса на възможност за дезинфекция и възможност за разпространяване на инфекции - някои живото опасни, чрез  използване на апаратурата;
• Липса на възможност при работа при наличието на проблем с интернет връзката;
• Създаване на конфликтни ситуации при отказ на пациента да даде пръстов отпечатък;
• Вменяват се нови задължения на лекарите, който отнемат средства, отнемат време, създават неудобства по време на работния режим, създават конфликтни ситуации, без никаква финансова компенсация за медицинските кадри;
                    Подкрепяме напълно декларациите на нашите колеги от гр.София и гр.Благоевград за спиране на въвеждането на тази система в ПИМП и СИМП и включително отмяната й и в БП, и въвеждане на  електронна здравна карта по европейски модел.
                   Нашето желание е административните апарати на Министерството на здравеопазването и НЗОК да престанат да обременяват здравните работници и пациенти с извършване на дейности и закупуването на апаратура, които са извън сключеният НРД.


  
                                                        УС на РК на БЛС - Ямбол