НОВИНИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ   
Новина за 08.03.2019 г.
Изпращаме на Вашето внимание съвместно указание между НЗОК и БЛС за
прилагане на НРД за медицински дейности за 2018 г, което предстои да
бъде подписано.

Моля да се запознаете с неговото съдържание.

Настоящото указание ще бъде сведено до знанието на РЗОК и изпълнителите
на медицинска помощ.

Успешен ден!
У К А З А Н И Е

№ ………………..

между
Националната здравноосигурителна каса и
Български лекарски съюз
за
прилагане на Националния рамков договор за медицински дейности за 2018 г.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Български лекарски съюз (БЛС), на основание чл. 3 от Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. (НРД за медицинските дейности за 2018 г.) (обн., ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г., в сила от 1.04.2018 г., изм. и доп., бр. 34 от 20.04.2018 г., в сила от 1.04.2018 г., изм. и доп., бр. 4 от 11.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.) издават настоящото съвместно указание за следното:

1. В Указание № РД-16-13/03.05.2018 г. се прави следното изменение:
В т. 6 КП № 51 „Диагностика и лечение на исхемичен инсулт с тромболиза“ се заменя с КП № 51.1 „Диагностика и лечение на исхемичен инсулт с тромболиза“.
В останалата си част Указание № РД-16-13/03.05.2018 г., в непроменената си част продължава своето действие и през 2019 г.

2. Указание № РД-16-15/16.05.2018 г., Указание № РД-16-17/21.05.2018 г. и Указание № РД-16-37/14.08.2018 г. прекратяват своето действие.

3. В Указание № РД-16-14/16.05.2018 г., т. I, т. 4, т. 4.1 се отменя.
В останалата си част Указание № РД-16-14/16.05.2018 г., в непроменената си част продължава своето действие и през 2019 г.

4. Броят на леглата в лечебното заведение, с които се декларира, че ще бъдат осъществявани дейностите по клинични пътеки/клинични процедури по договор с НЗОК за 2019 г., следва да съответства на общия брой легла, определен в Правилника за устройството и дейността на лечебното заведение към 31.01.2018 г., но вътрешното разпределение на болничните легла, като брой и вид по структури (клиники/отделения), може да бъде вписано в договора/допълнителното споразумение, съобразно разписаните в правилника на лечебното заведение към 31.01.2019 г., без да се надвишава общия брой на леглата, съгласно правилника, който е бил в сила към 31.01.2018 г.

5. Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 3 приемът на пациенти следва да е съобразен с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой и вид болнични легла.
В съответствие с ал. 5 на същия член, изпълнителят на болнична медицинска помощ е длъжен да осигурява не по-малко от 10 на сто от общия брой болнични легла за активно лечение във всяка болнична структура, с изключение на болничните структури по медицинска онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина, за прием на пациенти в спешно състояние.
При прилагане на разпоредбата на ал. 5 се допуска до 10 (десет) % от общия брой болнични легла на лечебното заведение, предвидени за прием на пациенти в спешни състояния, да се използват при форсмажорни обстоятелства за хоспитализация на пациенти от различни структури, в случаите, в които леглата предвидени за прием на пациенти в спешно състояние от съответна структура, са със запълнен капацитет поради прием на пациенти в спешно състояние в същата.
В информационната система на НЗОК тези легла се кодират с код „8888”.
В случай, че в условията на форсмажорни обстоятелства се хоспитализират пациенти, лечебното заведение незабавно уведомява съответната РЗОК (независимо дали този прием е осъществен в делнични, почивни или празнични дни).
Контролните органи на РЗОК, също, незабавно осъществяват проверка на място в лечебното заведение на случаите на хоспитализирани пациенти в условията на форсмажорни обстоятелства.
В случай, че приема на пациенти в условията на форсмажорни обстоятелства е реализиран в почивни или празнични дни, проверката от контролните органи на съответната РЗОК се осъществява в първия работен ден след тях.

Настоящото указание да се сведе до знанието на РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ.УПРАВИТЕЛ НА НЗОК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
 
 
Файлове към новината: 1