Български лекарски съюз успя успешно да защити правата на лекарите, след като спечели 4-годишната съдебна битка срещу Националната здравноосигурителна каса.

   Преди дни, Върховният административен съд се произнесе с решение, с което окончателно обяви за нищожно Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, известно като т. нар. „служебно НРД“.

   Решението на ВАС доказва, че законът не може да бъде заобикалян и не може да съществува Национален рамков договор без той да е подписан от Български лекарски съюз.

   ВАС изрично подчертава, че решението, взето от НС на НЗОК излиза извън неговата компетентност. Причината –  при несключен НРД за съответната година – с  решението на НС на НЗОК на практика е приет изцяло нов НРД за 2016г.. Това е в разрез с нормативната уредба, предвид обстоятелството, че когато не се подпише НРД с решението може само да се изменят или допълнят изначално съдържащите се разпоредби в НРД по чл. 55, ал. 2 от ЗЗО, вследствие на промени в действащото законодателство.

   Нищожността на „служебното НРД“ означава, че същото не поражда никакви правни последици от самото му издаване, а тъй като решението на НС на НЗОК представлява подзаконов нормативен акт, съгласно изменената от 29.11.2019г. разпоредба на чл.1, ал.1 от закона за отговорността на държавата и общините за вреди, всяко заинтересовано лице може да претендира  обезщетяване на вредите, причинени от действието му.

   С обявяването на нищожността на „служебното НРД“ отпадат и  основанията, на които НЗОК се е позовала при отказите да бъдат изплатени надлежно извършените медицински дейности, включително надлимитните.

   От друга страна, всички глоби, наложени на основание „служебното НРД“, както и исканията на НЗОК за възстановяване на изплатени средства  също следва да бъдат третирани като наложени и предприети без основание и съществува възможност засегнатите лица да защитят интересите си, съгласно действащото законодателство.

ВАС ОБЯВИ „СЛУЖЕБНОТО НРД“ ЗА НИЩОЖНО