У С Т А В

НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ

НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ЯМБОЛ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството, организацията и дейността на районната колегия (РК) на Български лекарски съюз (БЛС) – Ямбол.

            (2) Районната колегия на БЛС – Ямбол е съсловна организация на лекарите в Ямболска област по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ).

Чл. 2. Районната колегия на БЛС – Ямбол е юридическо лице със седалище град Ямбол.

Чл. 3. (1) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) Всички лекари, които упражняват професията си на територията на Ямболска област, или заемат длъжност, изискваща образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, членуват в РК на БЛС – Ямбол, освен в случаите когато упражняват професията си на територията на повече от една районна лекарска колегия. В такъв случай важат обстоятелствата по чл. 20, ал. 7.

(2) Членството на лекари, които не упражняват професията си, и са

временно пребиваващи в чужбина, е доброволно.

 (3) Членовете на районната колегия на БЛС могат да се сдружават помежду си по месторабота, местоживеене, на териториален, тяснопрофесионален или друг признак.

ГЛАВА ВТОРА

ФУНКЦИИ

Чл. 4. Районната колегия на БЛС – :Ямбол

 1. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси в рамките на своите правомощия;
 2. участва в Националния съвет на БЛС чрез председателя на УС на РК, където дава своите становища по всички въпроси, касаещи съсловието;

3. изготвя, приема и и упражнява контрол по спазването на Кодекса на професионалната етика на лекарите ;

4. участва със свои комисии при създаването на Правила за добра медицинска практика и представя своите предложения пред Националния съвет на БЛС;

5. налага санкции, предвидени в ЗСОЛЛДМ

6. съставя и води Районен регистър на членовете;

7. участва в организацията и провеждането на квалификационни курсове на лекари;

8. чрез свои представители участва в комисии, свързани с управлението на здравните заведения в областта;

9. осъществява сътрудничество с останалите районни колегии на БЛС в Република България, с други организации и институции в областта, страната и чужбина;

10. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) подпомага своите членове и техните семейства, в случай на нужда с решение на УС на РК на БЛС;

11. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването;

12. осигурява материално и морално стимулиране на своите членове;

13. изпълнява други дейности, решени от Събора на БЛС и Общото събрание на районната колегия.

Глава трета

УСТРОЙСТВО

Чл. 5. (1) Районната колегия на Българския лекарски съюз – Ямбол е юридическо лице.

(2) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.)  Седалището на районната колегия и нейния

териториален обхват са посочени в приложението на ЗСОЛЛДМ.

(3) Районната колегия се състои от вписаните в регистъра й лекари.

(4)  Членовете на районната колегия могат да се организират в дружества.

(5) Дружеството е основна структурна единица на районната колегия и се учредява от най-малко десет лекари по месторабота, местоживеене, териториален, тяснопрофесионален и друг признак.

(6) (изм. – 11.05.2019 г.)  Дружествата, в зависимост от числеността си, избират ръководство или координатори и организират своята работа съгласно правилник, съобразен с настоящия устав.

 (7) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.)  Дружествата се включват в съответната районна колегия като съобщават избраното ръководство или координатор и прилагат списък на членовете си, който актуализират веднъж годишно.

Чл. 6. (1) Органи на районната колегия на БЛС са:

1. Общо събрание на лекарите;

2. Управителен съвет на районната колегия на БЛС;

3. Контролна комисия на районната колегия на БЛС;

4. Комисия по професионална етика на районната колегия на БЛС.

(2) Органите по ал. 1 са постоянно действащи органи на РК на БЛС с тригодишен мандат.

(3) Правомощията на органите по чл.6, ал.1 от настоящия устав се прекратяват с изтичането на мандата на органа, който ги е избрал. Те изпълняват функциите си до избора на нови органи, но за не повече от 4 месеца.

Чл. 7. (1) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) Общо събрание на районна колегия на лекарите се формира на делегатски принцип

 (2)  представителите по ал.1 се избират от всички дружества на съответната територия при норма  един делегат на десет члена.

 (3)   Поканата за свикване на общо събрание се изпраща в писмен вид до председателите на Дружествата (и за сведение до УС на БЛС) в 15-дневен срок преди датата на заседанието, чрез писмено уведомление, изпратено чрез електронна поща. Същата се публикува и на официалната интернет – страница на РК на БЛС в същия срок преди датата на заседанието.

(4) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на

извънредни заседания.        

(5) Мандатът на делегат на общото събрание се прекратява предсрочно при

системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв.

Чл. 8. (1) Датата, мястото на провеждане и дневният ред на общото събрание се определят от Управителния съвет, като се съобщават писмено на дружествата, не по-късно от петнадесет дни преди откриването му./ изпратено чрез електронна поща до членовете на РК и чрез публикуване на поканата на официалната интернет страница на РК на БЛС/.

            (2)  (изм. – 11.05.2019 г.) Редовно отчетно-изборно общо събрание се провежда след края на 3-годишния мандат на избраните представители в регионалните органи по чл.6, ал.1,  но не по-късно от 3 месеца след изтичането му.

(3)  Извънредно Общо събрание се свиква:

1. по решение на Управителния съвет;

2. по искане най-малко на 2/3 от членовете на районната колегия;

(4) при искане за извънредно Общо събрание според условията на ал.3, т.2,

Управителният съвет го свиква в едномесечен срок;

(5) в случай, че Управителният съвет не свика извънредно Общо събрание в определения срок, то се свиква от Контролната комисия / в едномесечен срок от изтичане на срока по ал.4/.

.                Чл. 9. (1) Общото събрание на районната колегия на лекарите:

 1. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) приема устав и правилници за работа на

органите на районната колегия. Заверено копие от Устава и Протокол от проведеното общо събрание се изпраща в 15-дневен срок от провеждането му на УС на БЛС.

 • (изм. и доп. – 11.05.2019 г.)  приема отчет по изпълнението на бюджета за изтеклата година и бюджета за следващата година на районната колегия, както и щата на секретариата;
 • избира членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика на районната колегия в тяхно присъствие, а ги освобождава и в тяхно отсъствие;  
 • (изм. – 11.05.2019 г.) избира председателя, заместник-председателите, секретаря на УС на РК на БЛС; председателя на Контролната комисия, председателя на Комисията по професионална етика от присъстващите членове на РК на БЛС, а ги освобождава и в тяхно отсъствие; 
 • избира делегати за Събора на БЛС;
 • приема отчетите за дейността на органите по чл. 6 ал.1,т. 2,3,4 на районната колегия и по изпълнението на бюджета за изтеклия тригодишен мандат и освобождава или не освобождава от отговорност управителния съвет;

7. (изм. – 11.05.2019 г.) определя размера на членския внос ;

8. приема правилата за набиране и разходване на средствата на

районната колегия;

9. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) На първото общо събрание за годината, следващ приключването на финансовата година, Управителният съвет представя финансов отчет за предходната година и приема проектобюджет за следващата година;

     10. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на

районната колегия, съгласно действащите в страната закони и подзаконови разпоредби, устава на БЛС и собствения си устав.

(2) Уставът на районната колегия не може да противоречи на устава на БЛС.

(3). (изм. и доп. – 11.05.2019 г.)  Мандатът на районните органи не може да надвишава по продължителност и като брой мандати, този на централните органи на БЛС – най-много два последователни мандата на една и съща длъжност с продължителност не по-голяма от 3 години.

(4) Редовните отчетно-изборни събрания на районната колегия се провеждат до 2 месеца преди редовен Събор на БЛС. 

Чл. 10 (изм. и доп. – 11.05.2019 г.)

(1) Общото събрание на районната колегия се счита за законно проведено при присъствие на две трети от избраните делегати. При липса на кворум заседанието се отлага за един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на Общото събрание. Ако се явят по-малко от половината делегати, същото се отлага и свиква от Управителния съвет на РК на БЛС, но не по-късно от 15 дни, считано от първоначално определената дата.

(2) (изм. – 11.05.2019 г.)  Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения – с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3). В срок от 15 дни от провеждането му секретарят на РК на БЛС изготвя и изпраща на УС на БЛС протокол от проведеното събрание, включващ броя на присъствалите делегати, избраните ръководни органи на РК на БЛС и получените за тях гласове, както и списък на избраните делегати и резервни такива за Събора на БЛС, подредени по броя на получените гласове. В същия срок Председателят на УС на РК изпраща на УС на БЛС заверено копие от устава на районната колегия. 

(4) Всеки делегат на общото събрание има право на един глас и не се допуска гласуване с пълномощие. Гласуването се провежда чрез бюлетини.

Чл. 11. (1) Управителният съвет /УС/ се състои от председател, двама  заместник-председатели, секретар и петима членове.

  (2) Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко един път на три месеца и на извънредни заседания.

           (3) Управителният съвет заседава в присъствие на не по-малко от 2/3 от членовете и взема решения с просто мнозинство, освен случаите, за които предварително, след гласуване, се вземе друго решение

           (4) На  всяко заседание на УС се води протокол, който се подписва от председателя на УС на РК на БЛС и протоколчика и се съхранява в офиса на РК на БЛС.

Чл. 12. УС на районната колегия на БЛС:

 1. ръководи работата на районната колегия в съответствие с решенията на общото събрание, устава и законите;

2. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) организира и води електронния регистър на районната колегия и уведомява в реално време централния регистър за настъпили промени;

3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;

4. (доп. – 11.05.2019 г.) изпраща списък на членовете на управителния съвет на РК на БЛС  на БЛС като постоянно го актуализира с настъпилите промени;

5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;

6. свиква общото събрание на колегията;

7. грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;

  8. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) вписва в  Регистъра на районната

колегия данните посочини в чл..36, ал.1 от устава на БЛС;

9. подпомага работата на дружествата в района и осъществява координация между тях и централните органи на БЛС;

10. следи за редовното събиране на членския внос и отговаря за точността на отчисленията към органите на национално ниво;

11. подпомага членовете на районната колегия и техните семейства в случай на нужда;

12. определя представители на районната колегия за работа в Арбитражните комисии по Закона за здравното осигуряване

13. създава условия на членовете за ползване на необходимата им експертна помощ при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на РЗОК да сключи договор с тях;

14. изпълнява стриктно задълженията си по този Устав за отчисляване на сумите, дължими от събрания членски внос към УС на БЛС;

  15. осъществява други функции, възложени му от общото събрание.

Чл. 13. (1) (изм. – 11.05.2019 г.) Председателят на управителния съвет на районната колегия на БЛС организира и ръководи работата му, представлява колегията, представител е на Управителния съвет на БЛС за съответния район. Отговаря като материално отговорно лице за отчисленията от членски внос към централата на БЛС при наличие на средства в районната колегия. Издава наказателни постановления по реда и условията на чл. 37 – чл. 41 от ЗСОЛЛДМ.

(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и един от тях го замества по време на отсъствие.

(3) Секретарят:

1. ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на УС;

2. организира и осигурява  технически и административно  цялостната  дейност на УС.

Чл. 14 (1) Контролната комисия (КК) на РК на БЛС се състои от председател и двама членове.

(2) На първото заседание КК избира от състава си с обикновено мнозинство и явно гласуване заместник-председател, който подпомага председателя и го замества в негово отсъствие.

(3) Контролната комисия на районната колегия:

1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС на районната колегия решения и тяхното изпълнение; .

2. представя пред общото събрание на районната колегия на БЛС отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;

3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на Общото събрание в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС или свиква Общо събрание на районната колегия.

4. (изм. и доп. – 11.05.2019г.) контролира събирането и разходването на членския внос, отчисленията от членски внос към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС. Свиква Общо събрание в случаите по чл.27, ал.1, т.3 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и в случай, че същото не е свикано на редовно заседание в посочения в чл.8, ал.5 от настоящия устав срок.

(4) Контролната комисия взема решения с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 2/3 от членовете си и работи съгласно правилник за дейността.

(5) Председателят и членовете на Контролната комисия могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет на районната колегия на БЛС.

(6) (нова – 11.05.2019 г.)  Контролната комисия изготвя и приема правилник за работата си, който се утвърждава от Общото събрание.

Чл. 15. (1) Комисията по професионална етика (КПЕ) на районната колегия се състои от председател и шест членове.

(2) Комисията по ал.1 се ръководи в работата си от Устава на районната колегия, правилник за дейността и Кодекс на професионалната етика на БЛС.

(3) Комисията по ал.1 има следните правомощия:

1. следи за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и  деонтологичните въпроси, свързани с упражняването на професията;

2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т.1. В случай на значими затруднения при вземането на решения, Комисията прави мотивирано искане за методическа помощ към КПЕ на БЛС.

3. осъществява други функции, възложени й от Общото събрание на районната колегия на БЛС;

4. издава актове за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

(4) Комисията по професионална етика заседава при присъствие на не по-малко от 2/3 от членовете си и взема решения с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите, като работи съгласно правилник за дейността.

(5) Комисията по професионална етика изготвя правилник за работата си, който се приема от общото събрание.

Чл. 16. (1) Редовните заседания на общото събрание на районната колегия и на нейния управителен съвет са открити за членовете на районната колегия на БЛС.

(2) Заседанията на комисиите по чл. 6, т. 3 и т. 4 са закрити.

    Чл. 17. 1. (изм. – 11.05.2019 г.) Председателят, заместник-председателите и главният секретар на Управителния съвет, председателите на Контролната комисия, Комисията по професионална етика се избират и освобождават чрез тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите в залата делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината плюс един от регистрираните делегати, имащи право на глас.

 • (изм. и доп. – 11.05.2019г.) В случай, че при първо гласуване не се стигне до избор за някоя от длъжностите по ал.1, с повече от половината от гласовете, се провежда второ гласуване, в което се състезават двамата кандидати за нея, получили най-много гласове. За избран се счита този от двамата кандидати, получил повече гласове. Същата процедура се прилага и ако двама кандидати за една длъжност получат при първо гласуване равен брой гласове.
 • Членовете на Управителния съвет, на Контролната комисия, Комисията по професионална етика и по трима резервни членове, се избират с обикновено мнозинство и тайно гласуване в общи листи, като кандидатите се класират според броя на получените гласове.

Чл. 18 (1) Мандатът на органите на районната колегия е три годишен и може да се прекрати от извънредно Общо събрание.

(2) (изм. – 11.05.2019 г.) След изтичането на трите години, мандатът може да бъде продължен до следващото общо събрание, но не повече от 3 месеца. Мандатът на районните органи на БЛС може да бъде прекратен от извънредно общо събрание на РК на БЛС.

(3) ( изм. – 11.05.2019 г.) При избор на нов председател, заместник-председатели, и секретар на УС на РК на БЛС, в случаите на освобождаване от длъжност, мандатът се счита за редовен, независимо от неговата продължителност.

    (4) / Мандатът на лице, избрано в орган на районната колегия, се прекратява:

1. по негово желание с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответния орган;

2. при смърт;

3. при избиране на друга изборна длъжност на РК на блс;

4. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три последователни отсъствия от заседания на съответния орган, без уважителни причини. Решението за освобождаване се постановява от съответния орган и се протоколира.

5. в случай на отпадане на редовно избран делегат на Събор, районната колегия определя негов заместник от избраните резервни делегати, за което незабавно уведомява УС на БЛС. Член на една Районна колегия на БЛС не може да бъде делегат от друга Районна колегия на БЛС. 

6. (изм. и доп.  – 11.05.2019 г.) мандатът на председателя на УС на БЛС, заместник-председателите, и секретаря  в случаите по т. 3, т.4 и т.5 от настоящата алинея се прекратява само от общо събрание

Чл. 19. (1)  При освобождаване мястото на председателя на Управителния съвет, то се заема временно от заместник-председател или от друг член на Управителния съвет, по решение на Управителния съвет с най-малко 2/3 от членовете му, до свикване на извънредно общо събрание за избор на нов председател.

(2) (изм. – 11.05.2019 г.) При освобождаване мястото на заместник-председател и на секретар, такъв се избира на първото извънредно или редовно  общо събрание. Функциите на заместник-председател, и на секретар до тогава се изпълняват от избрани от УС на РК на БЛС негови членове

(3) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) При освобождаване мястото на председател на Контролната комисия или на Комисията по професионална етика, то се заема от заместника на председателя по ред, определен от правилника на съответния орган до провеждане на следващо общо събрание на РК на БЛС.

(4) В случай намаляване числеността на регионален орган поради отпадане член от състава му, той се попълва до края на мандата или до извънредно общо събрание от резервен член, определен според броя на получените при избора гласове. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЧЛЕНСТВО

Чл. 20. (1) Членството в РК на БЛС възниква с вписване в регистъра на районната лекарска колегия.

(2) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) Вписването се извършва след подаване на заявление от лекаря, в което се посочват трите имена, ЕГН, месторождението, гражданството на лицето и адрес по местоживеене и месторабота, актуален телефон и адрес на електронна поща. 

(3) Към заявлението за вписване се прилагат:

1. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) диплома за завършено висше образование или академична справка от медицински университет (факултет), с която се извършва вписване в Националния регистър със статут на временен член, със срок до 4 месеца.

2. диплома за специалност или за научна степен и звание, удостоверение за придобита квалификация по ПМО – при наличие на такива;

3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;

4. при подновяване на членство – извлечение от регистъра за наложено наказание и документ за липса на задължения към съответната РК на БЛС, в която лицето е членувало;

5. за чужди граждани – разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната;

6. свидетелство за съдимост;

(4) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.)  Лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, се вписват в регистъра на районната колегия на БЛС въз основа на удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

(5) Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС на лекарите, граждани на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които временно предоставят медицински услуги по реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването по съответната процедура. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.

 (6) (изм. – 11.05.2019 г.) Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 и 5, прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, определени в чл. 186, ал.3 от Закона за здравето.

(7) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) Лекар, практикуващ постоянно на територията на повече от една районна лекарска колегия, подава заявление за вписване и членува в колегия по свой избор като уведомява за наличието и на друга месторабота. В този случай лекарят подава лично в районните колегии, в които не е вписан, уведомление за работа на територията на съответната районна колегия, като информацията по регистъра по ал. 3, т.1 – 5, както и служебна бележка, че е уведомена районната колегия, където членува, се прехвърля служебно.

(8)  При промяна на местоработата от района на една колегия в друга, без членството да е прекъсвало, информацията по регистъра се прехвърля служебно въз основа на писмено заявление от лицето до регионалната колегия по новата месторабота.

         (9) (изм. и доп.  – 11.05.2019 г.) Работодател, член на БЛС, преди да наеме на работа лекар, следва да изиска представяне на документи от съответната районна колегия на БЛС по местоработата на лицето за редовно членство или за уведомление за работа на територията на съответната районна колегия на БЛС, като в противен случай носи отговорност по смисъла на Кодекса на професионалната етика на лекарите. Лекар, упражняващ професията си в Районна колегия на БЛС, в която не членува, който не е уведомил съответната РК на БЛС, подлежи на наказание по реда на ЗСОЛЛДМ. Наказанието се налага от председателя на УС на РК чрез наказателно постановление, на основание акт за установяване на административно нарушение, съставен от член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, в която лекарят членува.

Чл. 21. (1) УС на районната колегия на БЛС проверява дали са налице изискванията по глава седма, раздел II от Закона за здравето за вписване на лекаря в регистъра на колегията.

(2) Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в четиринадесетдневен срок от подаването на документите.

(3) (нова – 11.05.2019 г.) Вписването в регистъра по чл. 32, ал. 1  от ЗСОЛЛДМ в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.

(4) УС на районната колегия на БЛС издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.

(5) Отказ от вписване в регистъра на районната колегия на БЛС може да бъде направен при:

1. (изм.  – 11.05.2019 г.) неспазване изискванията по чл.32 ал.2, 3 от

ЗСОЛЛДМ;

 • (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) ако лицето е заличено от регистъра на

друга районна колегия – за срока на наказанието или ако има неплатени задължения към друга районна колегия. За удостоверяване на липсата/наличието на задължения лицето представя удостоверение от районната колегия, в която е членувало.

(6) Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в седемдневен срок от получаване на съобщението пред УС на БЛС, който се произнася с решение в едномесечен срок.

  (7) (изм. – 11.05.2019 г.) Решенията на УС на БЛС подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22 (1) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;

2. адресът по местоживеене и месторабота;

3. висшето медицинско образование – номер и дата на дипломата;

4. специалността – номер и дата на дипломата;

5. научната степен, научното звание – номер и дата на дипломата, съответно протокола, удостоверение за придобита квалификация по ПМО;

6. наложените наказания по реда на ЗСОЛЛДМ;

7. влезли в сила наказателни постановления по други закони, свързани с упражняването на професията;

8. влезли в сила присъди за престъпления, свързани с упражняването на професията;

9. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) всички данни регламентирани за включване в националния електронен регистър на БЛС, както и други обстоятелства, съгласно Правилник за водене и съхраняване на данните в регистъра.

10. (нова – 11.05.2019 г.) БЛС осигурява и поддържа достъп до регистъра на членовете и информация за тях, позволяващ  автоматизирана обработка (API)

(2) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) Лицата, вписани в регистъра на районната колегия, са длъжни да заявят за вписване промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 4 и 5 в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства по т. 6, 7, 8 и 9 –  в двуседмичен срок от настъпване на съответната промяна, в случай че информацията по т.6, 7, 8 не постъпи по служебен път.

(3) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) Районната колегия на БЛС уведомява управителния съвет на БЛС за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра по ал. 2 в 10-дневен срок.

(4) (нова  – 11.05.2019 г.)  Управителният съвет на БЛС вписва промените по ал. 3 в националния регистър най-късно в 10-дневен срок от уведомяването от съответната районна колегия.

Чл. 23 (1) Членството се прекратява със заличаване от регистъра на БЛС в следните случаи:

 1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
 2. при лишаване от право да се упражнява медицинска професия по смисъла на  действащото законодателство;
 3. по желание на лекаря, с 1-месечно писмено предизвестие, отправено до РК;
 4. при неплащане на членски внос за период по-дълъг от 6 месеца.

(2) (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) Преди заличаване, на основание чл.23, ал.1, т.4, председателят на УС на РК  на БЛС изпраща, чрез писмено уведомление по електронна поща, на лекаря покана за изплащане  на дължимия членски внос в 14-дневен срок, считано от получаването на поканата. Същата се публикува на официалната интернет страница на РК на БЛС. Поканата се изпраща на посочения от лицето по реда на чл.20, ал.2 от настоящия устав адрес. Поканата се поставя и на видно място в сградата на районната колегия. Сред изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на районната колегия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 24. Членовете на РК на БЛС имат право:

1. да избират и да бъдат избирани в органите на Съюза  и на районната колегия, съгласно условията на Устава на БЛС и Устава на районната колегия;

2. (доп. – 11.05.2019 г.) да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията;

3. на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт;

4. да бъдат информирани за всички съюзни дела;

5. да се ползват от помощта на съюза и РК за професионалното си усъвършенстване;

6. на достъп до личните си данни в регистъра.

     Чл. 25. (1) (изм. – 11.05.2019 г.) Не могат да заемат изборна длъжност в Управителния съвет, Контролна комисия и Комисията по професионална етика на БЛС лицата, посочени както следва:

1. (изм. и доп. – 11.05.2019 г.) Освен да заемат изборна длъжност, не могат и да бъдат избирани в органите по ал.1 министри, заместник-министри, главни секретари на министерства и директори на здравни заведения;

2. народни представители;

3. участници в ръководните органи на политически партии и синдикални организации;

4. членове на орган на НЗОК или на здравно-застрахователни дружества, или такива, които заемат по договор длъжност в тях или в клоновете им;

5, осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6, лишени от право да упражняват професията по административен или наказате-лен ред;

7. (изм. – 11.05.2019 г.) наказани по ЗСОЛЛДМ – до изтърпяване на наказанието им.

8. лица с установена принадлежност към репресивните органи на бившата тоталитарна власт по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

(2) Едно лице не може да бъде член на повече от един от следните изборни

органи:

1. Управителен съвет;

2. Контролна комисия;

3. Комисия по професионална етика;

 (3) Решенията по този член се вземат от Управителния съвет на РК на БЛС.

Чл. 26. (1) Членовете на РК на БЛС, са длъжни:

1. да упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и Правилата за добра медицинска практика;

2. да спазват Уставите на БЛС и районната колегия;

3. да уведомяват Управителния съвет на районната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията;

4. да плащат редовно членския си внос.      

(2) (нова – 11.05.2019 г.) Гражданите на държава-членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра медицинска практика по чл. 5, ал. 1, т. 4.

Глава пета

ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл. 27. Районната колегия на БЛС набира средства от:

1. членски внос;

2. наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;

3. постъпления от печатни органи;

4. осъществяване и участие в проекти и програми;

5. доходи от имущество;

6. дарения от физически и юридически лица;

7. завещания;

8. други.

Чл. 28. (1) Минималният размер на членския внос е осем лева, като от тази сума отчислението за органите на национално равнище е три лева за УС на БЛС.

(2) Размерът на членския внос се определя от Общото събрание на районната колегия, като се съобразява с предходната алинея.

(3) (изм. и доп.  – 11.05.2019 г.) Лекарите пенсионери без допълнителни доходи, придобити при упражняване на медицинска професия, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната районна колегия.

(4) Управителният съвет на районната колегия организира събирането на членския внос до десето число на текущия месец за предходния и внася отчисленията за бюджета на БЛС до петнадесето число на всеки месец.

Чл. 29 (1) Заличените от регистъра възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.

(2) (изм. – 11.05.2019 г.) Районните колегии могат да въвеждат такса за издаване на удостоверения за постоянна работа на територията им на лекари, членуващи в други колегии. Размерът на таксата се  определя   по правила,  приети   от  всяка  колегия.

Чл. 30. Средствата РК на БЛС се изразходват за изпълнение на функциите и задачите й, произтичащи от ЗСОЛЛДМ, Устава на БЛС и Устава на районната колегия.

преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Районната колегия на БЛС – Ямбол притежава кръгъл печат с надпис по пери-ферията „Български лекарски съюз“ и централен надпис „Районна колегия – Ямбол“.

§ 2. Районната колегия на БЛС се задължава с подпис на председателя или упълномощен от него член на Управителния съвет, задължително скрепен с печата на колегията.

§ 3. Въпроси, неуредени с този устав, се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентирани в него, се уреждат с решения на Общото събрание на районната колегия, Управителния съвет на районната колегия, а при нужда се отнасят до Националния съвет и Управителния съвет на БЛС.

§ 4. (изм. и доп. 23.01.2020 г.) Настоящият устав е приет на Второто общо събрание на районната колегия на БЛС /след влизане в сила на ЗСОЛС/, изменен и допълнен на Шестото, Тринадесетото, Четиринадесетото общо събрание и Двадесет и първото общо събрание на РК на БЛС на основание на ЗСОЛЛДМ.

§ 5. Настоящият устав влиза в сила от датата на приемането му и е задължителен за всички членове на районната колегия.

§ 6. Кандидатите за изборни длъжности на регионално ниво попълват декларация за обявяване на принадлежност/непринадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец, утвърден от УС на БЛС. При констатиране на неверни данни в декларация на отделен кандидат или на избран член на БЛС, се произнася КПЕ на районната колегия. УС на районната колегия внася за проверка в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия имената на членовете на Управителния съвет на районната колегия.

Устав на РК на БЛС – Ямбол 23.01.2020 г.