Чл.1. С този правилник се уреждат организацията на работата на Комисията по Професионална Етика (КПЕ) към РК на БЛС –Ямбол.

Чл.2. КПЕ към РК на БЛС – Ямбол е изборен орган, съгласно ЗСОЛЛДМ и Устава на РК на БЛС – Ямбол, със следните функции:

  • Произнася се относно спазването на Кодекса по Професионална Етика на лекарите в РБ (КдПЕ);
  • Разглежда жалби, касаещи нарушения на КдПЕ;
  • Издава Актове за установяване на административно нарушение (констативни актове), в съответствие с разпоредбите на ЗСОЛЛДМ, които представя пред УС на РК на БЛС – Ямбол .

Чл.3. Комисията е колективен орган състоящ се от Председател и 6 членове. 

Чл.4. Председателят на КПЕ:

  • Организира и ръководи работата й;
  • Представлява Комисията, подписва изходящата кореспонденция на КПЕ към РК на БЛС – Ямбол;

Чл.5.  /1/ Заседанието на Комисията е редовно, ако на него присъстват поне четирима членовете. Решенията се взимат с обикновено мнозинство, с явно гласуване.

/2/ КПЕ може да провежда виртуално заседание, като за това е необходимо предварително запознаване на членовете с материалите (лично, или по електроннта поща), а становищата на всеки от тях да се изложат в определения за това срок, с писмен отговор по и-мейл. Протоколът от виртуалното заседание се оформя с прилагане на разпечатка от и-мейла на всеки участвал член. Виртуалното заседание протича по следния ред:

Назначаване на виртуално заседание с краен срок за отговор, чрез и-мейл, съдържащ сканирани жалбата, становището на засегнатите лица и евентуално допълнителната информация – изпраща се от техническия секретар на районната колегия, от електронната поща на колегията;

Събиране и обработване на становищата на участвалите членове в срок до 5 (пет) работни дни, с оформяне на протокола от заседанието и отговорите към жалбоподателите – изпращат се до и-мейла на Председателя, с копие към служебния и-мейл на колегията;

Протоколът се подписва от председателя, като неразделна част от него са приложените разпечатки от и-мейлите на участвалите членове.

Виртуалното заседание може да премине към присъствено по необходимост.

                Чл.6. /1/ Заседанията на КПЕ се ръководят от Председателя, а в негово остъствие – от заместник (избира се от присъстващите членове с обикновено мнозинство).

/2/ Заседанията на КПЕ са закрити, освен в случаите, когато комисията реши да покани за изслушване засегната страна, или експерт.

/3/ На заседанията се води протокол, който се подписва от Председателя и протоколчика.

/4/ Протоколите и преписките се съхраняват в офиса на колегията на недостъпно за външни лица място. Това оформя архива на КПЕ към РК на БЛС – Ямбол.

/5/ При насрочено заседание и отсъствие на Председателя, членовете избират председателстващ и протоколчик. Този факт се вписва като първа точка в протокола.

/6/ Всеки член има право да предложи на разискване казус, по който се е самосезирал. Ако заседанието е виртуално, тогава в хода на кореспонденцията, това се прилага за обсъждане към отговора на основното писмо.

            Чл.7.  /1/ КПЕ се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца от Председателя, а в негово остсъствие – от заместника.

/2/ Извънредно заседание се свиква от Председателя или по  искане на поне четирима членове.

            Чл.8. /1/ Преди разглеждане на една жалба по същество, се преценява нейната допустимост,  съобразно разпоредбите на ЗАНН. Това се определя от Председателя на комисията.

/2/ След изпълнение на критерия по т./1/ на чл.8, и ако жалбата съдържа персонално обвинение, на засегнатата страна се изпраща писмена покана, с която в едноседмичен срок да се запознае с жалбата и да предостави писмено становище по нея. /Поканата е типова – Приложение 1, и се изпраща от техническия секретар на колегията, преди разглеждане на жалбата по същество./

/3/ При приемане и входиране на препратени от други институции (РЗИ, РЗОК, ИА „Медицински Одит” и др.), жалби „за разглеждане по компетентност” е необходимо да се провери комплентовката на сигнала, който освен жалбата е задължително да съдържа и резултата от проверката (и респективно санкцията) на съответната институция. Ако се установи непълнота, техническият секретар на РК на БЛС – Ямбол изпраща обратно на подателя типово писмо – Приложение 2, за доокомплектоване на преписката.

/4/ След събиране на необходимата информация по даден казус, КПЕ  се произнася в срок до 3 /три/ месеца .

Чл.9.  При изискване от компетентен орган, се прави писмена извадка от конкретната част на протокола, която се предоставя подписана от председателстващия и подпечатана с печата на РК на БЛС – Ямбол.

Чл.10. За адресираните до Председателя на РК на БЛС – Ямбол жалби, няма необходимост тя да бъде резюлирана и пренасочена към КПЕ от него.

Чл.11. Този правилник е разработен на основание чл.28, ал.2 от ЗСОЛЛДМ, чл.31, ал.1 и ал.2 от Устава на БЛС и чл.15  от Устава на РК на БЛС – Ямбол, утвърден на ОС на РК на БЛС – Ямбол на 23.01.2020 г. и публикуван на официалния сайт на РК на БЛС – Ямбол.

 Приложение №1

До …………………….

Уважаеми Д-р …………………,

            В КПЕ към РК на БЛС – Ямбол има постъпила жалба срещу Вас, за което Ви приканваме в 7 дневен срок от получаването на настоящото писмо да се явите в офиса на РК на БЛС – Ямбол, за да се запознаете и дадете писменото си становище по жалбата.

 С уважение:

Д-р …………….

Председател

КПЕ към РК на БЛС – Ямбол

Приложение №2

 До …………………………

Уважаеми Д-р …………………..,

Във връзка с препратена до КПЕ към РК на БЛС – Ямбол жалба за разглеждане по компетентност с Ваш Изх.№……………………………, моля в срок от 7 работни дни да ни предоставите резултата от Вашата проверка по случая.

 С уважение:

Д-р …………….

Председател на КПЕ към РК на БЛС – Ямбол

ПРАВИЛНИК за работата на КПЕ към РК на БЛС – Ямбол Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Ямбол на 23.01.2020 г.