І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл.1 С настоящия правилник се уреждат организацията и дейността на Контролната комисия на Районна колегия на БЛС – Ямбол (наричана за кратко КК).

    Чл.2 КК е орган на Районната колегия на БЛС – Ямбол (РК на БЛС – Ямбол).

    Чл.3 КК

1. контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от УС на районната колегия решения и тяхното изпълнение; .

2. представя пред Общото събрание на районната колегия на БЛС отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на управителния съвет;

3. при констатирани нарушения на закона, уставите или решенията на Общото събрание в двуседмичен срок изготвя доклад, който внася в УС на БЛС или свиква Общо събрание на районната колегия.

4. (изм. и доп. 15.12.2012 г., изм. и доп. – 11.05.2019 г.) контролира събирането и разходването на членския внос, отчисленията от членски внос към УС на БЛС, както и всички други финансови постъпления и разходи на РК на БЛС.

5. свиква Общо събрание в случаите по чл.27, ал.1, т.3 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина и в случай, че същото не е свикано на редовно заседание в посочения в чл.8, ал.5 от Устава на РК на БЛС.

  ІІ.СТРУКТУРА И СЪСТАВ

   Чл.4 КК се състои от 3 /трима/ члена.

   Чл.5 Членовете на КК могат да присъстват на заседанията на УС на РК на БЛС – Ямбол. 

  Чл.6 КК може да привлича за своята работа експерти и консултанти без право на глас.

   Чл.7 (1)При напускане на някой от членовете на КК, мястото му се заема от резервен член, а при липса на такъв се избира нов на следващото ОС. 

       (2) При отсъствие или напускане на Председателя на КК неговите функции се поемат от Зам. председателя до следващото общо събрание.

ІІІ.РЪКОВОДСТВО

   Чл.8 КК се състои от Председател и двама членове, избрани от ОС на РК на БЛС – Ямбол.

   Чл.9 Председателят:

      1.Свиква комисията и ръководи нейните събрания.

  2.Представлява КК пред УС, КПЕ, ОС на РК на БЛС – Ямбол и пред органите на национално равнище.

      3.Съхранява документацията на комисията.

   Чл.10  (1) Заместник-председател на КК е избраният с най-много гласове на ОС член на КК. Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя в негово отсъствие.

                 (2) Членовете на КК подпомагат дейността на Председателя при неговата работа.

    Чл.11  (1) КК провежда редовни и извънредни заседания.

                  (2) Редовните заседания се провеждат в ден и час, определен от нейния Председател.

                  (3) Извънредните заседания на КК се свикват от Председателя или двама нейни членове, от Председателя на УС на БЛС, от Председателя на УС на РК на БЛС – Ямбол, от Председателя на КПЕ на РК на БЛС – Ямбол или по писмено искане на половината от членовете на УС на РК на БЛС – Ямбол. Заедно с искането се депозира и писмено предложение за дневен ред. В този случай Председателят е длъжен да насрочи извънредно заседание в тридневен срок.

   Чл.12 (1) Заседанията на КК се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината й членове.

                 (2) КК взема решения с обикновено мнозинство от броя на присъстващите на заседанието членове.

              (3) По време на заседанията се води протокол от техническия секретар на РК на БЛС – Ямбол. Протоколът се подписва от Председателя и протоколчика.

               (4) Протоколите се изготвят в седемдневен срок след заседанията

                 (5) Гласуването в комисията е явно, освен ако не се реши друго за всеки конкретен случай.

(6) Заседанията на КК са закрити, освен ако комисията не реши друго за всеки конкретен случай.

    ІV.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящият правилник се променя и допълва от Общото събрание на РК на БЛС – Ямбол

& 2. Правилникът за работа се изготвя на основание на чл.26, ал.2 от ЗСОЛЛДМ, чл.29, ал.1 и ал.2 от Устава на БЛС и чл.14, ал.4 от Устава на РК на БЛС – Ямбол.

* * *

. гр.Ямбол

П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА РАЙОННАТА КОЛEГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ЯМБОЛ Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Ямбол на 23.01.2020 г.