Финансиране на ново оборудване на лекарски кабинети по Програма за развитие на селските региони

Уважаеми колеги, 

От нова година стартира прием на проекти за финансиране на ново оборудване на лекарски кабинети в селските общини по подмярка 6.4.1 от Програма за развитие на селските райони.

**Изисквания към кандидатите:**​

▪ Микропредприятия /персонал до 9 души средносписъчен брой вкл. за последните 2 финансови години, съгласноу справки подавани към НСИ/

▪ Регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон.

▪ Фирмите трябва да имат седалище/клон на територията на община от селски район.

Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката. Допустимо е производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, т.е.закупуване и монтаж на ФЕЦ за задоволяване на нуждите на действащо микропредприятие– медицински или стоматологичен център.

Допустими разходи:

▪ Строителство – изграждане, ремонт или реконструкция на недвижимо имущество;

▪ Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите, включително медицинско и стоматологично оборудване и апаратура, както и оборудване на аптека;

▪ Общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, които могат да са максимум 12% от стойността на целия проект;

▪ Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Условия за допустимост:

▪ Инвестицията да се осъществява в селски район;

▪ Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

С предимство са:

▪ Проекти, насочени към създаване или развитие на здравни и социални услуги. Насочеността се  определя от кода по КИД-2008:

▪ Сектор Q

• Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;

• Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;

• Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;

▪ Сектор G

• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

▪ Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват или проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства.

▪ Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди годината на кандидатстване –  фирмата е имала нает персонал и е реализирала приходи от дейността си;

▪ Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в която ще е извършва инвестицията от най-малко една календарна година.

▪ Проекти, създаващи нови работни места.

Минимална стойност на проекта – 10 000 евро.

Максимална стойност на проекта – 600 000 евро.

Финансовата помощ е до 50% от разходите по проекта, но не повече от 200 000евро и при спазване на правилата за „минимална помощ“

След одобрение на проекта е допустимо авансово плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ, след предоставяне на банкова гаранция.

Телефон: +359 (2) 954 11, pr@blsbg.com

В прикачените файлове може да намерите още информация, както и списък на районите. Информацията е публикувана и на сайта на БЛС в секции Новини и Активни кампании: https://blsbg.com/bg/finansirane-na-novo-oborudvane-na-lekarski-kabineti-po-programa-za-razvitie-na-selskite-regioni_p11429.html

С пожелание за хубав ден!

ТОДОРКА КОСТОВА

ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 

Адрес: гр. София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15  

Тел.: +359 885 999 769

Имейл: tkostova@blsbg.com

ВАЖНО за лекари с регистрирани практики в селски район!