БЛС ПРЕДСТАВИ МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОТИВАЦИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

Днес, 19.12.2022 г., Български лекарски съюз представи модел за мотивационно възнаграждение на лекарския персонал в болничната помощ. Моделът е разработен от Съвета по икономически и публични политики, който е изследователска и консултантска мрежа към Института по икономика и политики. Автори са: д-р Йосиф Йосифов, д.м., Кузман Илиев, д-р Владимир Сиркаров, Никола Филипов и Михаил Кръстев. 

“Основната ни задача беше да бъде изготвен икономически издържан модел, който трудно може да бъде компрометиран и атакуван, модел, който може да се надгражда и доразвива, но в същото време да бъде устойчив във времето”, категоричен беше председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. 

Моделът за определяне на минимални заплати на лекарите в болничната помощ предлага: 

 1. Минималното стартово заплащане на лекар в БП без стаж и допълнителна проф. квалификация, стъпвайки на Директивата, авторите предлагат да се изчислява като: 50% от средната работна заплата за конкретния район за конкретната специалност или 60% от стойността на медианната работна заплата отново, отнасяща се за конкретния район и конкретната специалност.  
 2. Предлага се класификатор на длъжностите, идентичен за всяка една лекарска специалност с 4 степени и 6 ранга във всяка степен. 
 3. Преминаването от ранг в ранг е зависимост от минимален стаж в предходния ранг и ниво на специализация съобразно точки за професионална квалификация – CPD точки; Базовото скалиране на нивата на заплащане в ранговете и степените е взаимствано от немския опит; 
 4.  Предлага се заплащането да е диференцирано на база специалност, ниво на компетентност на лечебното заведение и регион на планиране на ниво NUTS II; 
 5. С цел привличане на кадри е необходимо реализирането на целенасочена държавна политика по отношение на регионите, респективно по отношение на разположените в региона публични лечебни заведения, които функционират в неблагоприятни икономически условия. За регионите с публични лечебни заведения, които функционират в неблагоприятни икономически условия следва в резултат на държавната политика да се договори фиксирана добавка за медицинския и немедицинския персонал, подобна на ковид-добавките; 
 6. Предвидено е „автоматично“ индексиране на минималните заплати – ежегодната индексация следва да е с 50% от ръста на среднопретеглените реимбурсни нива на клиничните пътеки за текущата година и 50% от ръста на хармонизирания индекс на потребителските цени през предходната календарна година, което е бюджетно неутрално решение. 

   

  За възприемането на така направеното предложение за определяне на минималното заплащане на болничните лекари авторите посочват стъпките, които необходими и трябва да бъдат направени: 

   
 1. Българският лекарски съюз, съвместно с професионалните асоциации на отделните лекарски специалности и центровете за следдипломна квалификация към медицинските университети, да разработят единна методология за присъждане на CPD точки на базата на стандартни обучения за повишаване на квалификацията; 
 2. Необходимо е и въвеждането на нива на компетентност на ЛЗ чрез промени в Закона за ЛЗ; 
 3. На базата на Закона за достъп до обществена информация трябва да се изиска от Националната агенция за приходите деперсонифицирана информация за основните заплати на лекарите-специалисти по съответните специалности с разбивка по ниво на компетентност на лечебните заведения и на региони на ниво NUTS 2 (Регионален брутен вътрешен продукт (по стандарт на покупателната способност на жител по региони); 
 4. Данните следва да се обработят статистически съгласно общоприета методология за качество на данните, да се извършат съответните срезове по специалности, региони и ниво на компетентност на съответното звено на ЛЗ; 
 5. Следващата стъпка е за всяка от посочените разбивки да се изчисли максимизационната функция – max (50% от средната работна заплата; 60% от стойността на медианната работна заплата; минимална работна заплата за страната), а в последствие така изчислените стойности да залегнат като база за минимална работна заплата в ранг 1 на лекарите-специалисти от Таблица № 7 (може да я видите в линка). Останалите длъжности и рангове се изчисляват резултативно, на базата на заложените пропорции в Таблица № 8 (може да я видите в линка).   При посочените стъпки ще се постигне изложената по-горе диференциация на базата на лекарска специалност, регион и лечебно заведение; 
 6. Разработената методология за минимално заплащане, следва законово да бъде „вложена“ в Постановление на министерския съвет, както е примера с националното МРЗ; 
 7. Националната класификация на професиите и длъжностите, водена от Националния статистически институт, следва да се съобрази с предложения класификатор на длъжностите за лекарите. 

    

  Така предложената система за формиране и индексиране на основни възнаграждения в болничната помощ може да се използва/приложи и за извънболнична та помощ с известни модификации. 

 Моделът е публикуван на сайта на БЛС, който може да видите на следния линк: https://blsbg.com/bg/bls-predstavi-model-za-opredeliane-na-motivatsionno-vznagrazhdenie-na-lekarskiia-personal_p11467.html

БЛС ПРЕДСТАВИ МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОТИВАЦИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ПЕРСОНАЛ