ПРАВИЛНИК за работата на КПЕ към РК на БЛС – Ямбол Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Ямбол на 23.01.2020 г.

Чл.1. С този правилник се уреждат организацията на работата на Комисията по Професионална Етика (КПЕ) към РК на БЛС –Ямбол. Чл.2. КПЕ към РК на БЛС – Ямбол е изборен орган, съгласно ЗСОЛЛДМ и Устава на РК на БЛС – Ямбол, със

П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА РАЙОННАТА КОЛEГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – ЯМБОЛ Приет на Общо събрание на РК на БЛС – Ямбол на 23.01.2020 г.

    І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     Чл.1 С настоящия правилник се уреждат организацията и дейността на Контролната комисия на Районна колегия на БЛС – Ямбол (наричана за кратко КК).     Чл.2 КК е орган на Районната колегия на БЛС –